pilot Vergroening van de dijk

Update oktober 2021:

1. De uitvoering

2. Het inrichtingsplan

3. De pilot ecologische vergroening van de steenbekleding (Basalton)

4. Het externe onderzoek ‘herstel van vertrouwen’

 

Uitvoering

Van de uitvoering zijn we allemaal getuigen. De proef met de damwanden is afgerond en dat niet

ongemerkt voorbijgegaan. De damwanden zijn tijdens de proef op 2 manieren geplaatst. Met de

“silent pilar”-techniek waarbij de damwand nagenoeg geruisloos de grond in “glijdt” en de “tril”-

techniek waarbij de damwand de grond in wordt getrild. De “nagels” om de damwanden op hun

plek te houden worden nu geplaatst. Sommige huizen hebben ondanks de voorzorgsmaatregelen

toch last gehad van de proef en anderen nagenoeg niet. Wij zijn nu in afwachting van de

resultaten die de Alliantie met ons in november zal delen.

Bij de uitvoering spelen ook zaken als onze leefbaarheid de komende jaren, de risico’s en de

afhandeling van eventuele schade etc. In onze ogen zijn die zaken nog niet goed geregeld en is

daar een gesprek voor nodig met de eindverantwoordelijken van deze uitvoering. Mede dankzij de

petitie wordt ons verzoek in juni voor een gesprek met de directie van de Alliantie eindelijk

ingewilligd. We houden jullie natuurlijk op de hoogte hierover.

 

Inrichtingsplan

Bij de oplevering van de dijk hoort ook de “inrichting” van de dijk, oftewel het terugplaatsen van

trappen, steigers, waslijnen, hekken etc. Ondanks ons herhaaldelijk verzoek om dit voor het

verwijderen van onze eigendommen te doen, zodat iedereen duidelijkheid zou hebben wat er

terug zou komen, bleek dat niet mogelijk. Overleg tussen provincie, gemeente, HHNK en Alliantie

nam blijkbaar veel tijd in beslag. Inmiddels zijn wij uitgenodigd om te spreken over hoe de Alliantie

te werk wil gaan bij de inrichting, het terugplaatsen etc. Ook hier zullen wij het dorp over blijven

informeren.

 

Vergroening van de steenbekleding

Voor de pilot ecologische vergroening van het Basalton is vorige maand een online Teamsvergadering

gehouden: zie deze presentatie.

De aanwezigen hadden kritische vragen en goede suggesties. De Alliantie, HHNK en Provincie waren

zeer ruim vertegenwoordigd om alle vragen te beantwoorden.

De ervaring leert dat groen groeit tussen de Basaltonzuilen (zie bijvoorbeeld op IJburg), maar

normaliter duurt dat 10-15 jaar. Met de pilot probeert het HHNK de vergroening tussen de stenen

(over een lengte van ca 13 meter) te versnellen en binnen 5 jaar die vergroening te realiseren. De

belangstelling vanuit de waterschappen en provincie is groot omdat dit nog nooit eerder is

gedaan. Er worden Basaltonzuilen gebruikt met een ruwere toplaag, waardoor zaden makkelijker

kunnen hechten. Tijdens het plaatsen van het Basalton wordt een combinatie van grond,

(gebiedseigen) zaden en split “ingeveegd” tussen de Basalton zuilen. Er wordt riet geplaatst in de

kreukelzone en er worden stenen met mos neergelegd om zo de mos-groei te stimuleren. Ook

wordt het beheer van de dijk aangepast (qua materieelgebruik, qua timing etc) om de vegetatie zo

veel mogelijk kans te geven. Ook komt er een jaarlijkse schouw en evaluatie met experts en

evaluatie en er wordt budget gereserveerd als er extra acties of herstel moet plaatsvinden. In

principe loopt de pilot, en daarmee de betrokkenheid van provincie en HHNK, nog 5 jaar door na

de oplevering van de dijk.

Voordat de pilot op onze dijk start worden er nog proeven gedaan om de goede menging split,

grond (zavel) en zaadmengsel te krijgen en de juiste zaai en inveegmethoden. Deze proefvakken

worden komend voorjaar nabij gemaal Westerkogge aangelegd.

De algemene feedback was dat het getoonde resultaat van de vergroening (zie foto’s) na 3-5 jaar

tegenvalt. Na 3 jaar is 80% vergroening tussen de zuilen, 20-50% op de toplaag, 30% riet in de

kreukelzone. De getoonde foto’s zijn op basis van ca. 10-15 jaar vergroening zonder stimulans.

De suggesties vanuit de bewoners zijn vooral gericht om het beter te laten vergroenen. De experts

hebben toegezegd om te bekijken wat mogelijk is en dat ook mee te nemen in de proefvlakken.

 

Extern onderzoek ‘herstel van vertrouwen’

Dit externe onderzoek om het vertrouwen te herstellen van Uitdam in het HHNK, wordt uitgevoerd

in opdracht van het Algemeen Bestuur van het HHNK. De externe onderzoekers Hans Andersson

en Rob van der Lustgraaf hebben vele interviews gehouden en aangeleverde stukken bestudeerd.

Het eerste conceptrapport is afgeleverd aan de begeleidingscommissie, bestaande uit

vertegenwoordiging van bestuur HHNK en Alliantie en van de Dorpsraad en Sayone Daan (als

bewoner en het gehele traject al betrokken). De bespreking van dit conceptrapport gebeurt onder

begeleiding van een onafhankelijk voorzitter, Friso de Zeeuw. Er zijn inmiddels 3 besprekingen

geweest, waarbij van zowel van onze kant als van de kant van HHNK/Alliantie aanvullende

informatie kan worden ingebracht. Het is aan de onderzoekers wat zij daarmee doen. Naar

verwachting zal er nog een aantal besprekingen volgen, ook zijn er nog vervolginterviews gepland.

Aangezien het conceptrapport onder embargo is en de begeleidingscommissie ‘radiostilte’ heeft

afgesproken, kunnen we verder niet inhoudelijk ingaan op de inhoud van het rapport. De

oorspronkelijke planning waarbij het eindrapport medio oktober zou worden opgeleverd wordt

niet gehaald. De verwachting is nu 2e helft van november. Dan zal het Algemeen Bestuur moeten

beslissen wat zij doen met de conclusies en aanbevelingen.


Print   Email