De Dorpsraad Uitdam heeft voor 2022 zes prioriteiten:

  1. Dijkversterkingstraject: kritisch volgen van de ontwikkelingen en aktie nemen waar nodig om te waarborgen, dat de zwaarte van de dijkversterking in verhouding staat tot het risico wat echt gelopen wordt in termen van dijksterkte en dijkbelasting, zodat tevens zoveel mogelijk de Waterlandse Zeedijk als Hollands icoon bewaard kan blijven.
  2. Interactie Gemeentebestuur: zorgen dat de huidige effectieve samenwerking tussen College, Raad en gemeentelijk apparaat versus Dorpsraad Uitdam wordt gecontinueerd en dat met de belangen van de Uitdamse bevolking goed wordt rekening gehouden
  3. Verkeer: er wordt structureel te hard gereden door Uitdam. Verkeersveiligheid is dus een aandachtspunt waarop steeds weer opnieuw ingezet moet worden.
  4. Europarcs Resort ‘Poort van Amsterdam’: erop toezien, dat de in het kader van in het bestemmingsplan gemaakte afspraken worden gerespecteerd om het Waterlandse landschap niet onnodig aan te tasten en de recreatiedruk op het dorp binnen de perken te houden.
  5. Na de eerste fase van de verbetering van de internet infrastructuur resteert nog de verglazing van de wijkcentrale naar de huizen toe. De dorpsraad onderzoekt mogelijkheden om dit te realiseren.
  6. Er is onlangs een initiatief gestart voor een buurtpreventie whatsapp groep. Vrijwel alle bewoners zijn inmiddels lid geworden van deze groep. Daarnaast zijn er door de gemeente borden geplaatst waarop het bestaan van deze buurtpreventie kenbaar is gemaakt.

Naast deze prioriteiten heeft ook Uitdam te maken met de vergrijzingstrend in de samenleving en een overheid die streeft naar het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen.