De dijkversterking is een dossier wat al bijna 15 jaar loopt. Al deze tijd is de Dorpsraad in overleg met het HHNK, de Allantie en overige partijen. Voor een zorgvuldige aanpak om de dijk van Uitdam veilig te houden, met behoud van de unieke dorpskarakteristiek en de dijk als historisch monument.

Achtergrond informatie/rapporten:

Half februari 2022 is de Alliantie voornemens om te beginnen met het inbrengen van de damwanden ter hoogte van Uitdam. Voor veel bewoners betekent dit een ingrijpende ingreep op minder dan 10m van de huizen. Er is grote ongerustheid of dit zonder schade aan de huizen kan en ook wat de lange termijn effecten zijn. Deze ongerustheid is behoorlijk toegenomen nadat de Alliantie half december duidelijk heeft gemaakt dat de geplande manier van inbrengen ‘silent pilar’ uiteindelijk niet wordt gekozen vanwege ondervonden problemen en dat nu gekozen is voor het intrillen van de damwanden. Dit werd aanvankelijk nog bestempeld als risicovol maar lijkt nu de veiligste oplossing. Is het echt veilig of is het de minst slechte oplossing? 

Uiteindelijk wil Uitdam niet in praktijken terecht komen zoals nu in Groningen, de Lekdijk of het kanaal in Almelo waar bewoners als jaren vechten om schadevergoedingen terwijl hun huizen soms onbewoonbaar zijn geworden.

Om hier duidelijkheid en garanties op te krijgen zjin door de Dorpsraad vragen gesteld aan de Alliantie die hieronder genoemd staan. We hopen hier voor eind januari adequate antwoorden op te krijgen waarbij bewoners de installatie van de damwanden met een gerust hart tegemoet kunnen zien.

Hartelijk dank voor de het toesturen van de presentatie 15/12/21 en jullie beantwoording van de vragen inzake de damwandplaatsing. Wij waarderen jullie inspanning om de ontstane bezorgdheid in Uitdam te adresseren.

Naar aanleiding van de presentatie, antwoorden en voorgestelde stappen het volgende.

Gezien jullie ambitie om half februari te starten met daadwerkelijke damwandplaatsing, is jullie voorgestelde planning omtrent de benodigde informatie te krap. Voor ons is het wachten op een algemene bewonersbijeenkomst op 26 januari a.s., vlak voor de start van de werkzaamheden, om daar de uitstaande vragen nog te bespreken geen optie. De ontstane onrust in het dorp n.a.v. de laatste bewonersbijeenkomst is daarvoor te groot.

Zo hebben dorpsgenoten inmiddels contact met hoogleraar Stefan van Baars, die betrokken is bij een aantal damwandprojecten in Nederland en zich, naar wij hebben begrepen, over de damwandplaatsing bij Uitdam grote zorgen maakt waar het gaat over schades aan de huizen.

Ons eerder gedane verzoek om op korte termijn overleg te hebben over de ontstane zorg en onze vragen herhalen wij dus wederom. Wij hopen dat jullie ook van mening zijn dat het uitsluiten van vooroverleg met de Dorpsraad en pas op 26 januari a.s. een algemene bewonersbijeenkomst inplannen niet tegemoetkomt aan het gevoel van urgentie in het dorp en de benodigde zorgvuldigheid.

In dat kader hebben wij de volgende vragen waarop wij graag uiterlijk 14 januari a.s. schriftelijk antwoord ontvangen en vervolgens hebben wij dan graag uiterlijk woensdag 19 januari overleg over de Deltares review en resterende punten, zodat tijdig helder is voor bewoners, dat hun zorgen ongegrond zijn. 

Vragen:

 1. Uit jullie antwoord: “Wij zijn uitgegaan van een uitvoeringsmethode die het minste risico met zich meebrengt, zo hebben we vooraf onze voorkeur uitgesproken over indrukken i.p.v. intrillen van damwandplanken. […] Wat we feitelijk hebben gezien is dat het indrukken en intrillen van damwandplanken elkaar niet veel ontlopen ten aanzien van trillingen”.
 2. Kan HHNK/Alliantie bevestigen dat de uitvoeringsmethode van het volledig intrillen van damwandplanken vergelijkbaar risico heeft als bij het indrukken (silent piler) en dat dus het intrillen niet tot een groter schaderisico/hogere schadekans leidt voor de bestaande bebouwing?
 3. Uit jullie antwoord: “Deltares heeft parallel aan de analyse voor Durgerdam ook een vergelijking voor Uitdam uitgevoerd. We […] tot de conclusie komen dat het voor Uitdam verantwoord is om de werkzaamheden zonder preventief funderingsherstel vooraf uit te voeren”.
  • Kan de Deltares review voor Uitdam, zoals eerder verzocht, per omgaande aan DRU gestuurd en daarna mondeling toegelicht worden?
  • Onderschrijft HHNK/Alliantie de Deltares review/second opinion voor de woningen in Uitdam?
  • Kan HHNK/Alliantie bevestigen dat preventieve maatregelen voor de woningen in Uitdam niet nodig zijn om de kans op schade te verkleinen?
  • Kan kwantitatief aangetoond worden (met inzicht in de analyses), dat voor de kwetsbare woningen die heel dicht tegen de dijk staan de schadeklasse indeling klopt en preventieve maatregelen niet wenselijk/nodig zijn?
  • Klopt ons beeld, dat de risicoprofielen per huis zijn bepaald en de werkzaamheden incl damwandplaatsing daarop worden aangepast?
  • Kan de Deltares review/second opinion per omgaande integraal ter beschikbaar gesteld worden aan DRU en bewoners?
 4. Kan HHNK/Alliantie bevestigen dat:
  • de kans op schadeklasse 2 voor woningen met nu schadeklasse 1 niet aan de orde is en hetzelfde geldt voor schadeklasse 3 voor woningen met nu schadeklasse 2?
  • de bepaalde schadeklasse zowel geldt voor de uitvoeringswerkzaamheden (zoals trillingen door damwandeplaatsing etc) als de lange termijn effecten (zoals door veranderende spanning,  grondverdichting, grondvervormingen en effecten door grondwaterstandwijzigingen etc.) betreft?
 5. De schadeprocedure aanpak/invalshoek is – ondanks diverse verzoeken vanuit DRU en bewoners – ongewijzigd gebleven. De schadeprocedure voor schade op de korte termijn voldoet ons inziens niet voldoende. Een eerste concrete ervaring met die ervaring lijkt dat te bevestigen.
  • De procedure kenmerkt zich door een sterk juridische aanvliegroute vanuit aansprakelijkheid en schuldvraag i.p.v. oplossende en hulpverlenende houding.
  • De nul-situatie van onze huizen is in opdracht van HHNK/Alliantie op allerlei manieren volledig in kaart gebracht (onze dank daarvoor) en als er dus schade ontstaat gedurende de werkzaamheden is de schuldvraag niet of nauwelijks relevant, maar het verhelpen van de schade.
  • Ons verzoek is daarom de procedure zo aan te passen, dat deze leidt tot een snelle, adequate en praktische schadeafhandeling, zodat bewoners zich geholpen voelen en niet jarenlang in de ellende zitten, zoals elders het geval is.
  • Zijn HNNK/Alliantie in dit kader bereid tot aanpassing van de procedure om de slagvaardigheid aanmerkelijk te vergroten als er zich problemen mochten voordoen?   
 6. De opleverings- en schadeprocedure biedt nog geen duidelijkheid over continuering van metingen (welke metingen, duur, marges etc.), potentiële schade op lange termijn en bijbehorende schaderegeling. Het is voor bewoners van groot belang dat HNNK/Alliantie voorafgaand aan de start van de damwand-intrillingswerkzaamheden hier helderheid over verschaffen. Kan HHNK/Alliantie hier voor 26 januari a.s. zorg voor dragen?

Wij hopen dat met goed, transparant en tijdig overleg wij deze zeer spannende periode goed met elkaar kunnen blijven afstemmen. Wij hebben in het overleg m.b.t. het externe onderzoek afgesproken om verantwoordelijk bestuurder eerder op de hoogte stellen bij zorgen en potentiële escalaties.