Er speelt van alles in de omgeving van Uitdam. De Dorpsraad informeert het dorp waar mogelijk en inventariseert een standpunt vanuit het dorp waar nodig. Waar de Dorpsraad het mandaat heeft gekregen om belangen van de bewoners actief te behartigen is dit te vinden onder het kopje “Dossiers“.

Hieronder enkele ontwikkelingen die momenteel onze aandacht hebben:

  • Windmolens ten noorden van Uitdam: er zijn initiatieven om deze 2x zo groot te maken in hoogte en spanwijdte. Ook zijn er ideeën om ze in aantal te vergroten. In 2006 heeft de dorpsraad reeds een zienswijze ingediend aangezien deze windmolens op minder dan 1,5km van Uitdam staan. Deze plaats heet de NES en ligt in een Natura 2000 gebied net zoals het gehele Markermeer. Deze zienswijze is middels deze link terug te vinden. En actueel standpunt inzake de nieuwe initiatieven heeft de Dorpsraad in het voorjaar 2021 geïnventariseerd, maar leidde (nog) niet tot voldoende respons.
  • Ecologische Visie Waterland Oost: de Provincie stelt zich ten doel om de achteruitgang van weidevogels en de veenafbraak te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren. Een Stuurgroep Nationaal Landschap Laag Holland stelt een gemeenschappelijk afsprakenkader op voor Waterland-Oost met ruimtelijke kaders voor de agrarische sector. Daarin wordt het accent op de natuurfunctie gelegd in het gebied ten oosten van het Goudriaankanaal.
    Meer info in de Ecologische Visie Waterland-Oost. En de brief met punten van aandacht en document met standpunten van de Vereniging Behoud Boeren Waterland.